Característiques

Jardí Piscina Sala comunitària Ubicació excel·lent Parc infantil Garatge Pàdel Eficiència Opcions de personalització Terrassa

Descripció

OBRES COMENÇADES!

Obra nova Habitat Elvira

Habitat Elvira és una promoció d’ habitatges en venda a Entrenúcleos de disseny, composta per 84 habitatges. Aquestes es divideixen en vuit portals, de 2, 3 i 4 dormitoris, totes amb àmplies terrasses, garatge i traster.

Troba la teva casa a Entrenúcleos

Habitat Elvira és en el terme municipal de Dos Hermanas, un dels millors emplaçaments a un pas de Sevilla Capital. Els habitatges poden ser de diferents tipologies perquè trobis la que més s’adapta al teu estil de vida. Totes elles, han estat dissenyades per aprofitar al màxim la llum i la ventilació natural amb doble orientació i amplis finestrals.

Gaudeix d’un habitatge nou de disseny

Aquest projecte fet amb cura ha estat concebut pels prestigiosos estudis d’arquitectura Gabriel Verd Arquitectos i BURÓ4, que ha conjugat un disseny contemporani que marca la diferència amb habitatges amplis, lluminosos i de qualitat.

La promoció d’Habitat a Entrenúcleos compta amb unes formidables terrasses amb vistes al parc Dehesa Doña María i amb unes generoses zones comunes que inclouen dues piscines, una d’adults i una altra d’infantil, pista de pàdel, zona de jocs infantils i saló social, a més d’amplis jardins.

La promoció de pisos nous a Dos Hermanas se situa en un dels municipis més sol·licitats de Sevilla, a l’Avinguda Plácido Fernández Viagas al costat de la ciutat del coneixement i del Campus Universitari Loyola Andalucía. La seva ubicació ofereix un mode de vida modern i connectat, en el qual es podrà gaudir de tots els serveis necessaris i de zones esportives a l’aire lliure com zones verdes, carril bici i zones de passeig dels quals gaudir del teu temps de lleure.

Pel que fa a la seva comunicació, està a menys de 10 minuts del centre de Sevilla i connecta amb el Metrobus de la línia 1, té un enllaç proper a l’autovia SE40 i la futura estació de RENFE Casilla de los Pinos.

Tant la ubicació com les característiques fan d’Habitat Elvira la millor opció per comprar la teva casa a Entrenúcleos!

Entitat asseguradora de quantitats a clients:
Unicaja Banco, S.A.
Certificat Spatium:
Categoría Excepcional en vivienda Segura y Saludable

Descarregables

Documents descarregables annexos a la promoció.


Tipologies

Quota mensual
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
Habitatges

Dormitoris

Banys

Garatge

Traster

Metres

Terrassa

Jardí

Preu

Plànol

M’interessa

VI-2-3-P01-A

3
2
1
1
120.9 m2
13.4 m2
-
207.500

VI-1-2-P01-B

3
2
1
1
121.3 m2
13.2 m2
-
219.000

VI-2-4-P03-B

2
1
1
1
90.4 m2
9.5 m2
-
175.500

VI-2-6-P04-A

3
2
1
1
118.3 m2
12.9 m2
-
231.000

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

*El preu mostrat anteriorment inclou únicament aquells annexos (places de garatge i traster) especificats a cada tipologia d'habitatge. En cas de no aparèixer especificat, no s'inclouen en el preu mostrat anteriorment.* Impuestos no incluidos. La documentación gráfica que aparece en este anuncio es orientativa y ha sido elaborada a partir del Proyecto Técnico del edificio. Promociones Habitat podrá realizar las modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o de disponibilidad, sin que supongan minoración de las calidades previstas. Las superficies que se presentan en los planos y en su leyenda son aproximadas. El equipamiento de la vivienda será el indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el mobiliario que ha sido representado a efectos meramente decorativos.
**Las viviendas anteriormente identificadas están sujetas, en todo caso, a disponibilidad.

Ubicació

Localització de la promoció
Localització de l’oficina de vendes

Oficina de vendes

Adreça:
Avenida Plácido Fernández Viagas s/n, DOS HERMANAS, SEVILLA
Horari d’atenció:

Dilluns a Divendres de 10:00h a 14:00h i de 16:30h a 19:30h

Dissabtes de 11:00h a 14:00h. Tancat els dissabtes a l'agost


Simula la teva hipoteca

Simula la quota i el tipus d'interès que pagaràs per la teva nova llar.

Els bancs solen finançar un màxim del 80% de l'import de l'home SENSE IVA.
Anys
%
Quota mensual
€*
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
  • Total hipoteca: €*
  • Interessos:
Veure taula tipologia promocions

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

​​El resultat de la calculadora té un caràcter orientatiu i no vinculant. L’import de les quotes i el tipus d’interès han estat calculats utilitzant capitals i tipus d’interès orientatius, per la qual cosa poden variar en funció de la comunitat autònoma i del preu de l’habitatge. Per al dictamen final, remet la informació completa a l’entitat financera.

FAQs

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

És un impost directe de caràcter real, s'exigeix de forma obligatòria pels municipis i la seva gestió és compartida per l’administració de l’Estat. El seu fet imposable està constituït per la propietat sobre béns immobles, ja siguin rústics o urbans, o per la titularitat de determinats drets reals sobre els béns esmentats i grava el valor dels immobles referits, que generalment coincidirà amb el valor cadastral que aquests tinguin assignat, sobre el qual s’aplicarà el tipus de gravamen establert pels Ajuntaments respectius, dins d’uns límits de percentatges mínims i màxims establerts per llei.

És un impost que es merita anualment, sent subjecte passiu del mateix el propietari que ho sigui de l’immoble o de dret real, a data 1 de gener de cada exercici. No obstant això, la meritació, en municipis com Madrid, l’IBI es passa al cobrament entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.


OBRES INICIADES
Contacta amb nosaltres
GDPR és obligatori d'acceptar
Truca'ns GRATIS al 900 100 420