Avís infografies

Les infografies de les façanes, elements comuns i altres espais mostrats en aquest lloc web són orientatives, i poden ser objecte de modificació per decisions d’ordre tècnic, comercial, jurídic i de disponibilitat. L’equipament dels habitatges i zones comunes serà l’indicat en la corresponent memòria de qualitats, i no es lliura el mobiliari que hi surt reflectit, que ha estat representat a l’efecte merament decoratiu.