ESG | Sostenibilitat i innovació

Garantir les necessitats del present sense comprometre les generacions del futur.

ESG

La necessitat d'un enfocament sostenible abasta tots els àmbits, ja que les empreses, les persones i el planeta conformen tres dimensions inseparables i necessàries per construir la que serà la ciutat del futur.

Per això, ens sentim orgullosos de que en l'estratègia i les decisions de la nostra empresa hi sigui sempre present una preocupació profunda i sincera per l'entorn i la comunitat. El nostre dia a dia, recollit al nostre Pla Estratègic de Sostenibilitat 2030, es guia per la construcció responsable, la gestió sostenible de la cadena de subministrament, la gestió ètica, la transformació digital i l'enfocament al client i a les persones.

D'aquesta manera, s'evidencia la relació entre la nostra activitat i l'Objectiu del Desenvolupament Sostenible 11 (ODS-11) de “Ciutats i Comunitats Sostenibles”, absolutament prioritari en la nostra estratègia de sostenibilitat i que treballem des de la perspectiva del desenvolupament de la resta d'ODS identificats.

ESG Presente y futuro Política de ESG Memoria ESG 2022 Memoria ESG 2021 Memoria ESG 2020

Habitat Neo | Eix ambiental

Sens dubte, la nostra activitat està lligada a l'entorn on es desenvolupen les promocions i, per tant, la cura del medi ambient és una part fonamental de la nostra estratègia. És per aquest motiu que apostem per sistemes i materials de construcció que afavoreixin la sostenibilitat de les promocions mitjançant la lluita contra el canvi climàtic, la transició cap a una economia circular i el foment del capital natural.

Respeto de la Biodiversidad

A Habitat Inmobiliaria no apostem només pel respecte del medi ambient i de la biodiversitat, sinó que, a més a més, desitgem potenciar aquests capitals naturals fomentant el desenvolupament d'entorns sostenibles. Amb aquest fi, hem creat un Manual de Bones Pràctiques de Biodiversitat, on s'hi recopilen mesures i pràctiques que beneficien l'ecosistema a l'edifici i a l'entorn. Alguns exemples de les iniciatives dutes a terme són:

 • La introducció d'espècies autòctones, que representen el 70% de les plantes a totes les promocions.
 • La instal·lació del 100% de sensors de pluja a totes les promocions dissenyades el 2021.

A banda d'això, a Habitat Inmobiliaria hem elaborat la nostra Guia Verda per a Promocions Residencials, que és el resultat del nostre compromís, tant amb la sostenibilitat i el medi ambient com amb la salut dels nostres clients als seus habitatges.

Així mateix, cal destacar el nostre projecte Bosc Habitat, que pretén plantar un arbre per cada nou habitatge lliurat, reforestant, rehabilitant zones deteriorades i compensant emissions de CO2.

Díptic Guia Verda

Canvi climàtic

Una de les nostres prioritats és l'adaptació i la mitigació dels riscos i dels impactes en les promocions derivats dels diferents escenaris del canvi climàtic. Així, en la línia d'assolir l'objectiu europeu de neutralitat climàtica per al 2050, hem desenvolupat tot un seguit de mesures per fomentar aquesta visió estratègica:

 • La millora de l'eficiència energètica de les promocions, de les seus corporatives i dels punts de venda.
 • La reducció de la petjada hídrica de les promocions, de les seus corporatives i dels punts de venda.
 • La reducció de la petjada de carboni de l'empresa.

Per tal de reduir les emissions de carboni, treballem cada fase d'una promoció, des del disseny fins al final del seu cicle de vida. Aquestes característiques estan definides al nostre Manual de Producte que, a més de representar la Qualitat Habitat, manté una relació directa amb la visió estratègica de l'empresa i el seu objectiu de posicionament en el mercat residencial.

A fi de contribuir a la mitigació i a l'adaptació al canvi climàtic, cal destacar l'anàlisi del cicle de vida de les promocions, com a punt de partida per establir un pla d'acció de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la recomanació que fem als nostres clients de contractar energia verda per a les seves llars a la documentació que els lliurem.

Economia Circular

La transició cap a una economia circular en l'àmbit de la construcció implica l'elecció responsable dels materials, dels productes i dels equips seguint criteris mediambientals i de salubritat. La incorporació d'aquests requisits al nostre Manual de Producte garanteix una reducció de l'impacte ambiental de les nostres promocions.

La minimització de la generació de residus i la seva gestió sostenible són una altra línia d'acció en matèria d'economia circular. En aquest sentit ens hem marcat l'objectiu d'assolir, a totes les nostres promocions, la separació i la valorització del 70 % dels residus generats durant la construcció. De la mateixa manera, durant la fase de disseny del 100 % de les promocions utilitzem la metodologia BIM per digitalitzar i automatitzar els processos.

En línia amb els objectius de minimització de la generació de residus i la seva gestió sostenible, la nostra Política ambiental estableix principis com ara:

 • Promoure l'aprovisionament responsable tenint en compte el seu impacte ambiental i el compliment de les pautes ASG dels proveïdors avaluats i seleccionats segons criteris ambientals.
 • Impulsar l'aplicació de l'economia circular en les promocions immobiliàries des d'una perspectiva de cicle de vida.
 • Fe un ús responsable dels recursos naturals minimitzant la generació de residus i gestionant-los de manera responsable.

Habitat Cuida + Habitat Actúa | Eje Social

Amb l'objectiu de potenciar el benestar professional i personal dels nostres empleats, desenvolupem diverses línies d'actuació que milloren la qualitat de vida i la realització de les seves aspiracions. D'aquesta manera, la satisfacció del nostre capital humà es podrà traduir en una experiència millor en totes les etapes de la relació amb el client. Així mirem de connectar amb la part més humana, on les persones es troben al centre.

Des d'aquesta perspectiva social, som conscients de l'impacte que genera la nostra activitat i, per això, en aquest apartat aprofundirem també en les accions que emprenem per perseguir aquesta petjada social.

Compromís amb els nostres empleats

Potenciar el benestar professional i personal dels nostres empleats ha esdevingut una prioritat. Treballar en el benestar professional suposa generar un sentiment més gran de pertinença dels empleats, mitjançant la identificació del talent i de les habilitats que l'envolten i garantir la igualtat d'oportunitats.

En línia amb aquest objectiu, sota el nom de “Programa de Retenció i Desenvolupament de Talent”, s'engloben tot un seguit d'accions amb el propòsit d'identificar el talent i desenvolupar un pla de carrera que fidelitzi els empleats clau de l'empresa. Aquest programa està orientat a professionals de totes les àrees i nivells de l'organització i actua com una palanca motivadora per als participants. Comprèn les accions a dur a terme —com ara cursos de formació, orientació i mentoria, entre d'altres—, els responsables i els temps de desenvolupament.

D'altra banda, a Habitat Inmobiliaria garantim la igualtat d'oportunitats tant en l'accés a l'empresa com durant la vida laboral dels empleats. És per això que hem desenvolupat un “Programa de Diversitat”, en el que s'hi engloben criteris relatius a la negociació col·lectiva, així com també un "Pla d'Igualtat" i procediments d'informació i consulta.

Benestar, Salut i Seguretat

A Habitat Inmobiliaria escoltem els nostres clients per oferir-los un producte adequat a les seves necessitats. Per aquest fet realitzem una anàlisi contínua de les nostres promocions i, després de la pandèmia, estudiem les noves necessitats i prioritats dels clients. El projecte resultant s'anomena CoHabit i aglutina totes les característiques de l'habitatge del futur.

 • Maximitzar l'aprofitament de llum natural a través de finestres i espais exteriors, i prioritzar terrasses, àtics i jardins i finestres als interiors.
 • Reduir el consum energètic mitjançant façanes dissenyades per eliminar els ponts tèrmics, que milloraran la temperatura de confort a l'interior dels habitatges. Instal·lar sistemes d'aerotèrmia o solar tèrmic, fer ús de materials naturals i augmentar el nombre d'edificis de consum d'energia gairebé nul (NZEB).
 • Crear espais amb diferents usos. Zones àmplies i flexibles a l'interior de l'habitatge, separant les zones de dia de les zones de nit, afavorint-ne la independència.

Igualment, Habitat Inmobiliaria disposa d'una garantia demostrable en matèria de salut i benestar en les promocions: el Segell Spatium. La certificació té com a objectiu demostrar objectivament les bones pràctiques orientades a l'usuari en tots els nostres projectes nous.

CoHabit-20

Bones pràctiques socials en la construcció

El desenvolupament de les promocions residencials de l'empresa generen un impacte en la seguretat, salut i benestar tant de les persones que participen a l'obra com de la comunitat local. En aquest sentit, Habitat incorpora criteris ASG en l'homologació de tots els proveïdors clau, així com clàusules específiques en tots els seus contractes. En aquestes clàusules s'estableix un seguit de requisits que cal sol·licitar als nostres principals grups de proveïdors, entre d'altres:

 • Constructores: disposar d'un sistema de gestió en seguretat i salut en el treball certificat segons la norma ISO 45001.
 • Comercialitzadores i arquitectes: disposar d'un manual o d'una política de bones pràctiques en matèria d'ASG.

Així, hem elaborat un Manual de Bones Pràctiques en Matèria de Seguretat i Salut i un Manual de Bones Pràctiques Mediambientals per a la seva aplicació a les obres de construcció, tot i que no són centres de treball propis de Habitat.

En matèria de seguretat i salut, l'impacte més significatiu es produeix en el moment de la construcció de l'edifici i, complementant els criteris i les mesures esmentades anteriorment, es duen a terme com a mínim quatre auditories per cada promoció durant l'execució de les obres.

Compromís amb la comunitat

Amb l'objectiu de fer possible la nostra estratègia de contribuir de manera positiva a les comunitats locals, hem creat el “Programa de Compromís amb la Comunitat” que mira d'estructurar les línies generals sobre les quals Habitat Inmobiliaria treballa per tenir un efecte positiu en la comunitat.

D'aquesta manera, s'ha desplegat una agenda d'accions en benefici de la societat que s'han materialitzat en:

 • Designació de persones responsables de les relacions amb la comunitat.
 • Programa per a la dinamització de l'economia local i programa per al foment de la cohesió social en cada promoció.
 • Realització de consultes i estudis per analitzar les demandes de la societat local, implementant-hi accions de millora.
 • Quantificació mitjançant metodologies de mesurament i valoració de l'impacte positiu generat a la societat.
 • Donacions a ONG i associacions, participació en activitats solidàries, programa de beques, programes formatius, fòrums i també accions en benefici de col·lectius desafavorits o amb necessitats especials.
 • Implantació d'una cultura preventiva en matèria de seguretat i salut, amb implicació no només als nostres centres de treball propis, sinó també en els centres de treball sobre els quals tenim influència.
Compromiso de Habitat Inmobiliaria con la Sociedad

Habitat Rumb | Eix de bona governança

La integració definitiva de tots els criteris ASG s'ha de fer en sintonia amb la gestió empresarial i servir com a palanca del canvi.

Per això, s'han establert un conjunt de normes, polítiques i principis que regulen l'estructura i el funcionament dels seus òrgans de govern i asseguren la realització de les nostres activitats amb el compromís de transparència, honestedat i integritat.

Habitat Inmobiliaria, com a part del seu compromís amb la consolidació d'un enfocament sostenible en tots els àmbits, contempla un full de ruta de Bona Governança sostenible que es materialitza al nostre Pla Estratègic de Sostenibilitat 2030.