Ètica i acompliment

Compromesos amb els nostres valors i guiats pel nostre codi d'ètica, elaborem polítiques per assegurar el compliment normatiu.

Codi d'ètica

El nostre codi d'ètica reflecteix els valors corporatius i els principis bàsics dirigits a garantir el comportament ètic i responsable de tots els col·laboradors, treballadors i directius que formem part d’Habitat Inmobiliaria:

 • Compliment normatiu i respecte a la legalitat
 • Integritat, transparència i objectivitat
 • Valor humà
 • Respecte al medi ambient
Código Ético

Polítiques corporatives

Les nostres polítiques corporatives defineixen i estableixen els principis, criteris i objectius que regeixen l’actuació d’Habitat Inmobiliaria, formant part del seu sistema de Govern Corporatiu.

Dins d’aquestes polítiques corporatives, les polítiques en matèria de Compliance reforcen el compromís, ja existent al nostre codi d'ètica, de complir proactivament amb el marc legal aplicable al nostre negoci a més d’orientar l’actuació de tots els nostres professionals i proveïdors i fomentar una cultura de prevenció d’irregularitats.

 • Política anticorrupció
  PDF, 172,50 KB Descarregar
 • Política de prevenció de riscos penals
  PDF, 180,43 KB Descarregar
 • Política de responsabilitat social corporativa, qualitat i medi ambient
  PDF, 141,97 KB Descarregar
 • Política de seguretat de la informació
  PDF, 164,15 KB Descarregar
 • Política de RH
  PDF, 3149,33 KB Descarregar

Canal de denúncies (Bústia Compliance)

Com a part essencial del sistema d'acompliment d’Habitat Inmobiliaria, posem a la teva disposició un canal ètic per realitzar consultes i comunicacions sobre possibles incompliments normatius, irregularitats, i/o pràctiques contràries als principis establerts en El nostre codi d'ètica. https://buzoncompliance.es

Garantim la màxima confidencialitat i diligència en el tractament de les comunicacions rebudes, protegint la identitat i reputació del denunciant i denunciat, informant tan sols les persones estrictament necessàries en el procés tal com s’estableix al nostre procediment del canal de denúncies.

Anar a la bústia