Com podem ajudar-te?

Preguntes freqüents

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

Tota la informació sobre els habitatges la podràs trobar a la fitxa web de la promoció del nostre web. Dins hi trobaràs el dossier amb informació detallada de la promoció (distribució de l’habitatge, interiors, ubicació, memòria de qualitats, plànols o opcions d’acabats). A més de material audiovisual com vídeos, infografies o visites 360º.

Per a més informació sobre alguna de les nostres promocions, pots visitar les oficines de vendes o, si ho desitges, pots sol·licitar una videotrucada o contactar-nos al telèfon gratuït 900 100 420.

Comprar un habitatge sobre plànol és adquirir un immoble que encara no s’ha construït. Aquesta forma de compra té avantatges tals com la planificació de pagaments, poder elegir l’habitatge que més t’agradi i el plaer d’estrenar un habitatge nou, etc.

Per poder realitzar el primer pas de reserva d’un habitatge, s’haurà de lliurar la següent documentació de cadascun dels futurs compradors, sempre que es compri a nom de persona física.

  • Dades personals dels titulars: nom i cognoms, estat civil, domicili, telèfon de contacte, adreça de correu, etc.
  • Fotocòpia o escaneig del DNI o passaport/targeta de residència de tots els titulars.
  • Omplir fitxa d’identificació KYC requerida per la Llei de prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
  • Última declaració de la renda o equivalent i vida laboral en cas d’estar jubilat.
  • Acreditació de l’origen dels fons lliurats.
  • Certificat titularitat bancària

Si es compra a nom de persona jurídica, s’han de consultar els assessors comercials, ja que la casuística és variada. En tot cas, cal acreditar les dades identificatives de l’empresa, del seu o seus apoderats i tota la informació que acrediti l’origen dels fons lliurats.

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

1 - Després de l’escriptura del despatx professional, s’ha de gestionar l’obtenció de la llicència d’activitat (llicència d’activitat, obertura i funcionament) per poder ocupar-se. Per tant, el comprador haurà de ser una persona física o autònom que cotitzi al règim especial de treballadors autònoms, o en la mutualitat del col·legi professional al qual pertanyi o una societat que desenvolupi una activitat compatible amb les permeses a la zona per l’Ajuntament, i en ambdós casos haurà d’estar donat d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. Serà el comprador qui haurà de presentar a l’Ajuntament corresponent el projecte d’activitat justificant la distribució de l’oficina i els usos de les diferents zones, per fonamentar la concessió de la llicència d’activitat.

2 - Els despatxos professionals tributen al 18 % a l’IVA.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

És un impost directe de caràcter real, s'exigeix de forma obligatòria pels municipis i la seva gestió és compartida per l’administració de l’Estat. El seu fet imposable està constituït per la propietat sobre béns immobles, ja siguin rústics o urbans, o per la titularitat de determinats drets reals sobre els béns esmentats i grava el valor dels immobles referits, que generalment coincidirà amb el valor cadastral que aquests tinguin assignat, sobre el qual s’aplicarà el tipus de gravamen establert pels Ajuntaments respectius, dins d’uns límits de percentatges mínims i màxims establerts per llei.

És un impost que es merita anualment, sent subjecte passiu del mateix el propietari que ho sigui de l’immoble o de dret real, a data 1 de gener de cada exercici. No obstant això, la meritació, en municipis com Madrid, l’IBI es passa al cobrament entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre.

Si el que desitges és informació sobre un habitatge, sobre la ubicació d’una promoció, o el que desitges és programar una cita amb un comercial, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del telèfon gratuït 900 100 420, on un gestor t’atendrà o et posarà en contacte amb les persones que millor et puguin atendre.

A la nostra pàgina web també podràs veure les promocions que tenim a la venda, plànols tipus, preus tipus, qualitats, fotos, etc.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

Habitat Inmobiliaria disposa d’un Departament d’Atenció al Client amb el qual pots contactar a través del telèfon 900 100 420. Un gestor tramitarà la teva consulta amb el departament corresponent.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.

Podràs fer una visita de cortesia al teu habitatge abans de l’escriptura de l’habitatge. No et preocupis, t’avisarem amb temps per concertar-la dins de les dates assenyalades per a això.

Prereserva online el teu habitatge d'obra nova a través de la nostra pàgina web. Consulta les promocions disponibles i tria l'habitatge que s'ajusti més a les teves necessitats. Fes click a "pre-reserva" i bloqueja el teu habitatge ideal. La prereserva requereix l'abonament d'un senyal l'import del qual són 500€. Aquest senyal garanteix durant un període de 7 dies des del moment de l'abonament la disponibilitat de l'habitatge seleccionat. Un cop efectuada la prereserva s'ha de procedir en el termini abans esmentat a la seva formalització. Això garantirà la disponibilitat de limmoble elegit fins al moment en què es conclogui de manera efectiva la compra la disponibilitat de limmoble elegit.