Condicions de prereserva en línia

CONDICIONS DE PRERESERVA EN LÍNIA

PROMOCIONES HABITAT, S.A.U.

Objecte:

Aquestes condicions (les “Condicions”) tenen per objecte regular el procediment disposat per PROMOCIONES HABITAT, S.A.U. (“Habitat Inmobiliaria”) per a la Prereserva per via telemàtica (la “Prereserva en línia”) a través de la pàgina web i de les eines habilitades a aquest efecte (la “Plataforma electrònica”) de determinades unitats immobiliàries que pertanyen a promocions desenvolupades per Habitat Inmobiliaria.

Habitat Inmobiliaria es reserva el dret a interpretar les Condicions. La formulació d'una Prereserva en línia a través de la Plataforma electrònica suposa l'acceptació de les Condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives que adopti Habitat Inmobiliaria. Habitat Inmobiliaria podrà posar fi, en qualsevol moment, a la modalitat de comercialització de Prereserva en línia, sense perjudici d'atendre les que hagin estat formulades durant la vigència de les Condicions.

Requisits de la Prereserva en línia:

Les persones que facin ús de la present modalitat de comercialització (els “Interessats”) han de complir totes i cadascuna de les condicions següents en el moment de realitzar la sol·licitud de Prereserva en línia:

(i) Que els Interessats seleccionin una unitat immobiliària entre les subjectes per Habitat Inmobiliaria expressament a aquesta modalitat de comercialització. Cada interessat només podrà fer una Prereserva en línia respecte d'una unitat immobiliària. No obstant això, les unitats immobiliàries posades a disposició per a la Prereserva en línia podran estar vinculades comercialment a determinada/es plaça/es de garatge i/o traster/s, cas en què hauran de ser objecte conjuntament de la Prereserva en línia. En cas d'aplicar aquesta vinculació s'indicarà a la Plataforma electrònica.

(ii) Que els Interessats formulin la sol·licitud de Prereserva en línia en nom propi, i no s'admeten les sol·licituds realitzades en nom o en interès de tercers diferents dels Interessats.

(iii) Que els Interessats completin les dades personals del formulari habilitat per Habitat Inmobiliaria per a la tramitació i gestió correcta de la Prereserva en línia.

(iv) Que els Interessats facin un pagament únic de CINC-CENTS EUROS (500 €) a favor d'Habitat Inmobiliaria (la “Quota”), a través del/s mitjà/ns telemàtic/s de pagament que en cada moment es trobin disponibles a la Plataforma electrònica. Els Interessats hauran de ser titulars dels mitjans de pagament a través dels quals es procedeixi a l'abonament de la Quota, tenint-se en un altre cas per no vàlida la Pre-Reserva En línia efectuada.

(v) Que els Interessats no tinguin cap Prereserva en línia anterior vigent en el moment de realitzar una nova Prereserva en línia. Només s'admetrà una única Prereserva en línia en vigor per a cada Interessat. Malgrat això anterior, un cop finalitzada una Prereserva en línia els Interessats podran tornar a fer-ne una altra a la Plataforma immobiliària. Una Prereserva en línia s'entendrà finalitzada quan es signi el contracte de reserva corresponent o, si no, quan finalitzi el Període de prereserva (segons es defineix més endavant).

El pagament de la Quota estarà subjecte a les condicions pròpies establertes per cadascun dels proveïdors designats per Habitat Inmobiliaria per prestar el servei de pagament telemàtic. La integritat del servei de pagament telemàtic és responsabilitat exclusiva dels proveïdors esmentats. Un cop fet el pagament de la Quota, Habitat Inmobiliaria enviarà, sempre i en tot cas, als Interessats un correu electrònic automatitzat que confirmi la recepció del pagament de la Quota. Només s'entendrà feta la Prereserva en línia quan els Interessats rebin l'esmentat correu de confirmació de la Prereserva en línia. En el cas que els Interessats hagin fet el pagament de la Quota però a les 24 hores següents no hagin rebut el correu de confirmació de la Prereserva en línia, hauran de comunicar aquesta circumstància a Habitat Inmobiliaria a l'adreça de correu electrònic: acliente@habitat.es.

Validesa i efectes de la Prereserva en línia:

Un cop complerts tots i cadascun dels requisits de la Prereserva en línia, Habitat Inmobiliaria garanteix als Interessats la disponibilitat exclusiva de les unitats objecte de la Prereserva en línia durant un període de 7 dies naturals, pel preu anunciat a la Plataforma electrònica (el “Període de prereserva”).

Dins del Període de prereserva, els Interessats han de formalitzar un contracte de reserva amb Habitat Inmobiliaria respecte de les unitats immobiliàries objecte de la Prereserva en línia. A aquests efectes, Habitat Inmobiliaria a través del comercial encarregat de la gestió de la Prereserva en línia d'aquesta promoció, posarà a disposició dels Interessats un esborrany del contracte de reserva durant el Període de prereserva, en què s'indicaran les condicions aplicables. La formalització de l'esmentat contracte de reserva quedarà subjecte a les condicions següents:

(i) Els Interessats han d'haver facilitat prèviament a Habitat Inmobiliaria el document nacional d'identitat (D.N.I.), passaport o número d'identificació d'estranger (N.I.E.) en vigor, i han d'haver completat el formulari “Know Your Client” proporcionat per Habitat Inmobiliaria. Habitat Inmobiliaria podrà reclamar documentació addicional, si fos necessari, als efectes de realitzar el control degut en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

(ii) Els Interessats han de procedir a signar el contracte de reserva corresponent a les unitats immobiliàries objecte de la Prereserva a través de qualsevol dels canals que Habitat Inmobiliaria posa a disposició dels seus clients (signatura presencial en punt de venda o signatura telemàtica). Els Interessats han d'acreditar degudament la seva identitat mitjançant el document nacional d'identitat (D.N.I.), passaport o número d'identificació d'estranger (N.I.E.) en vigor i han de seguir les instruccions indicades per Habitat Inmobiliaria per dur a terme la signatura del contracte.

(iii) Els Interessats han de procedir al pagament de la quantitat de TRES MIL EUROS (3.000 €) a Habitat Inmobiliaria —o, si escau, una quantitat inferior si així està previst expressament per a la promoció objecte de la Prereserva en línia— mitjançant transferència bancària. El pagament serà en concepte d'arres penitencials de les unitats immobiliàries reservades i estarà subjecte a les condicions establertes al contracte de reserva.

Atenent les circumstàncies de cada cas, Habitat Inmobiliaria pot ampliar unilateralment el Període de prereserva, si ho considera necessari. A efectes d'evitar qualsevol dubte, els Interessats no tenen dret a reclamar aquesta extensió del període de prereserva, i n'és una facultat reconeguda exclusivament a favor d'Habitat Inmobiliaria.

Un cop formalitzat el contracte de reserva, Habitat Inmobiliaria procedirà a la devolució de la Quota als Interessats, llevat que ambdues parts acordin la seva compensació amb les quantitats a lliurar pels Interessats a la signatura del contracte de reserva.

Si els Interessats no procedeixen a la signatura del contracte de reserva abans de la finalització del Període de prereserva, la Prereserva en línia quedarà automàticament anul·lada i sense cap efecte entre les parts. Habitat Inmobiliaria es reserva en aquest cas el dret a retenir la Quota abonada pels Interessats, en concepte de despeses pel bloqueig de les unitats immobiliàries objecte de la Prereserva en línia durant el Període de prereserva.

Protecció de dades:

Les dades de caràcter personal proporcionades pels Interessats i/o les que es generin amb la gestió de la Prereserva en línia seran tractades per Habitat Inmobiliaria per tal de: (i) gestionar la relació que es genera en virtut de la Prereserva en línia, (ii) complir amb les obligacions legals i (iii) enviar als Interessats comunicacions comercials de productes propis d'Habitat Inmobiliaria o de productes de tercers col·laboradors d'Habitat Inmobiliaria, sempre que hagin prestat el seu consentiment a aquest efecte a la Plataforma electrònica.

Així mateix, es fa constar que les dades de caràcter personal esmentades seran conservades mentre la relació contractual segueixi en vigor i, posteriorment, durant el termini que correspongui legalment. L'enviament de comunicacions comercials es mantindrà mentre no es revoqui el consentiment atorgat prèviament.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i de ser objecte de decisions individuals automatitzades, els Interessats han d'enviar una sol·licitud a Habitat Inmobiliaria acompanyada d'una còpia del seu D.N.I. o document oficial identificatiu. La sol·licitud s'ha d'enviar a l'adreça següent: calle Estébanez Calderón, núm. 3-5, 7ª planta, 28020 Madrid, o, alternativament, a l'adreça de correu electrònic: proteccion.datos@habitat.es.

En tot cas, si els Interessats tenen qualsevol dubte o volen enviar una reclamació relativa a les seves dades de caràcter personal, poden posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d'HABITAT INMOBILIARIA mitjançant l'adreça de correu electrònic esmentada abans, per tal que aquest pugui resoldre la reclamació. Així mateix, poden adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, a calle Jorge Juan, núm. 6, 28001 Madrid, (http://www.aepd.es).